22 55 09 692, 22 55 09 693

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny laboratoryjnej

Na podstawie art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991) ogłaszam

„Konkurs w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz Centrum Medycznego NIZP PZH-PIB”

I. Przedmiotowy zakres konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny laboratoryjnej obejmujących pobieranie materiału biologicznego ( krew) do badań diagnostycznych od osób dorosłych oraz wykonywanie badań laboratoryjnych tego materiału.
 2. Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego Konkursu (pobranie materiału oraz badanie tego materiału) udzielane będą w  lokalizacjach wskazanych przez Oferenta od poniedziałku do piątku. Materiał kliniczny pobierany będzie od pacjentów skierowanych przez CM NIZP PZH-PIB, na dowód czego pacjenci będą zobowiązani okazać zlecenie wydane przez Zleceniodawcę.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 4. Udzielający zamówienia nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. Miejsce wykonywania badań laboratoryjnych

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych (pobierania materiału oraz wykonywania badań laboratoryjnych tego materiału) będzie realizowane 5 dni w tygodniu w lokalu Oferenta położonym w obrębie dzielnic m.st. Warszawy. Oferent zapewni możliwość dokonywania pobrań materiału do badań przez minimum 5 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

III. Czas trwania umowy

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla CM NIZP PZH-PIB zostanie zawarta na okres 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy z możliwością jej przedłużenia za zgodną wolą obu stron.

IV. Wymagane warunki, które musi spełnić Oferent:

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, wymienionymi w art. 4 ustawy o działalności leczniczej,
 2. posiadają wpis do krajowego rejestru sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do Centralnej Ewidencji i informacji Gospodarczej,
 3. posiadają wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 4. posiadają uprawnienia, licencje i zezwolenia uprawniające do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym konkursem, w tym w szczególności wpis na listę laboratoriów prowadzoną przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych,
 5. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu,
 6. udzielają świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu w obrębie dzielnic m.st. Warszawy.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Oferent ma dostarczyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w konkursie

Dla potwierdzenia spełnienia wymagań od Oferentów wymagane będą następujące dokumenty:

 1. Formularz Ofertowy wg Załącznika nr 2 do ogłoszenia wraz z formularzem asortymentowo-cenowym wg. Załącznika nr 3 do konkursu,
 2. Oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (podać nr),
 3. Oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę właściwego dla siedziby podmiotu (podać nr),
 4. Oświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów, prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (podać nr),
 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zmówienia,
 6. Aktualny dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującego szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. bez poświadczenia za zgodność z oryginałem), spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie skanu podpisanych dokumentów lub skanu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w przypadku dokumentu, o którym mowa w ppkt. 5 bądź w formie dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Udzielający zamówienia żądać będzie od Oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

Oferent w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową
i pełną realizacją przedmiotu zamówienia. W cenie należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu zamówienia, opisane w szczególności w Istotnych postanowieniach umownych (Załącznik nr 4 do ogłoszenia), w tym w tym należny podatek VAT. Cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Udzielający zamówienia nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Zastosowanie przez Oferenta stawki podatku Vat niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

VI. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres mailowy kmarek-wozny@pzh.gov.pl, w tytule wiadomości wskazując: „Konkurs-badania laboratoryjne”, najpóźniej do dnia 15.11.11.2023 r. do godz. 15:00.

Rozpoczęcie konkursu i otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2023r. o godz.9:00.

VII. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

W siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24, dnia 16.11.2023r. o godz. 9:00.W przypadku gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

VIII. Wymagania dotyczące ceny

 1. Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia jest maksymalną ceną całkowitą za realizację przedmiotu Konkursu i nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy. Cena zaoferowana przez Oferenta musi zawierać wszelkie koszty związane z całkowitą realizacją zamówienia.

Cenę za przedmiot zamówienia, w podziale na cenę za realizację każdego z badań wskazanych w Szczegółowym wykazie badań oraz jako iloczyn ceny jednostkowej danego badania i przewidywanej liczby jego wykonania, Oferent przedstawi w „formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Konkursu.

IX. Kryteria oceny ofert

Udzielający zamówienia określił wymagania konieczne do spełnienia przez Oferenta, które zabezpieczają wymagany standard świadczonych usług. Odrzuceniu podlegać będą oferty nie spełniające wymogów określonych przez Udzielającego zamówienia jako obligatoryjne.

W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili warunki formalne zostanie dokonana ocena ich ofert w oparciu o kryterium ceny.

X. Termin związania ofertą

 1. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferent samodzielnie lub na wniosek Udzielającego zamówienia może przedłużyć termin związania ofertą.

XI. Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu

Komunikat na stronie internetowej NIZP PZH-PIB oraz Centrum Medycznego NIZP PZH-PIB.

XII. Unieważnienie konkursu:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert, przesunięcia terminu, składania ofert, przeprowadzenia postępowania konkursowego i rozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

XIII. Środki odwoławcze:

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora NIZP PZH-PIB.

XIV. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.) Udzielający zamówienia informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH-PIB jest Pan Dariusz Skowera, kontakt: iod@pzh.gov.pl, 22 542 13 89; 22 55 09 771;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany;
 • posiada Pani/Pan:
 1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w przepisach o ochronie danych osobowych:
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ponadto Udzielający zamówienia informuje, że Oferent ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. Ponadto Oferent będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w przepisach ochronie danych osobowych.

XV. Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów

  1. Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o udzielenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną.
  2. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji jest: Karolina Marek-Woźny, adres e-mail: kmarek-wozny@pzh.gov.pl.

Załączniki do Ogłoszenia:

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Konkurs – ogłoszenie
Zał. nr 1 – OPZ badania laboratoryjne
Zał. nr 2 – Formularz ofertowy
Zał. nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. nr 4 – Istotne postanowienia umowy