22 55 09 692, 22 55 09 693

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Państwowego Instytutu Badawczego

w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne na podstawie art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 991 z późn. Zm.) ogłaszam

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chorób Metabolicznych  wykonywanych przez indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie 

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie w Poradni Chorób Metabolicznych w CM NIZP PZH-PIB specjalistycznych świadczeń zdrowotnych – udzielanie porad specjalistycznych przez lekarzy.

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje okres od dnia
01 stycznia 2024 r.  na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż 24 miesiące.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty zapewniające dostępność do wykonywania świadczeń zdrowotnych w godzinach pracy Poradni, zawierające propozycję cenową znajdującą pokrycie w wielkości środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 

Udzielający Zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 • świadczył zamawiane usługi na wysokim poziomie zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności,
 • prowadził dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia,
 • prowadził dokumentację rozliczeniową zgodnie z wymogami umowy zawartej z NFZ.

Miejsce udzielania świadczeń: Udzielanie świadczeń będzie realizowane na bazie nieodpłatnie udostępnionych pomieszczeń, sprzętu, leków i zaplecza diagnostycznego CM NIZP PZH-PIB, Warszawa, ul. Powsińska 61/63.

Kryteria oceny ofert: Udzielający zamówienia określił wymagania konieczne do spełnienia przez Oferenta, które zabezpieczają wymagany standard świadczonych usług. Odrzuceniu podlegać będą oferty nie spełniające wymogów określonych przez Udzielającego zamówienia jako obligatoryjne.

W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili warunki formalne zostanie dokonana ocena ich ofert w oparciu o kryterium ceny i dostępności.

Czas trwania umów: od 01.01.2024 r. na  okres nie krótszy niż 12 miesięcy, nie dłużej niż 24 miesiące

Wymagane warunki, które musi spełnić oferent:

 • jest podmiotem wymienionym w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, przede wszystkim jest zarejestrowany we właściwych rejestrach podmiotów leczniczych lub rejestrach przedsiębiorców oraz posiada nadany numer REGON i NIP,
 • posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu tj.: posiada nieograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty albo specjalizację 2 stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub diabetologii lub endokrynologii,
 • jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności leczniczej.

Wymagane dokumenty:

Wraz z formularzem ofertowym, w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków należy złożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do/wyciąg z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) potwierdzające,
 • informację/ zaświadczenie o wpisie w rejestrze CEIDG,
 • dyplom lekarza,
 • dokument Prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • dokumenty potwierdzające posiadaną specjalizację w zakresie odpowiadającym przedmiotowi świadczeń zdrowotnych: dyplom specjalisty lub dyplom ukończenia specjalizacji II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub diabetologii lub endokrynologii,
 • ważną polisę OC lub oświadczenie o jej przedstawieniu nie później niż w dniu zawarcia umowy,

Dokumenty, o których mowa powyżej oferent przedkłada, o ile nie wskazano inaczej, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Zamawiający może zażądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty, wzór umowy i inne, związane z przedmiotem konkursu dokumenty udostępnione są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Chocimska 24, 00-791, DDZL pokój 221 w godz.8:00-16:00, kontakt tel: 22 54 21 346 oraz na stronie www.pzh.gov.pl, www.centrum-medyczne.pzh.gov.pl

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienie w Warszawie ul. Chocimska 24, 00-791, DDZL pokój 221  do dnia 20.11.2023r. do godz. 10:00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs-Poradnia Chorób Metabolicznych”. Oferty przesłane pocztą uznane są za złożone w terminie, jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie nie później do godz. 16:00 w dniu składania ofert.

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 20.11.2023 r do godz. 10:00.

Rozpoczęcie konkursu i otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2023 r. o godz. 15:00. 

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursu: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24, dnia 20.11.2023 r. o godz. 15:00. W przypadku gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia więcej niż jednemu oferentowi.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu: komunikat na stronie internetowej NIZP PZH-PIB oraz Centrum Medycznego NIZP PZH-PIB.

Termin związania ofertą: Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Unieważnienie konkursu: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert, przesunięcia terminu, składania ofert, przeprowadzenia postępowania konkursowego i rozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

Środki odwoławcze: Oferentom przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1285). 

Zasady postępowania z danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.